ویرایش تگ ام پی تری Mp3 Tag Editor
آدرس فایل
نام نام خانوادگی
اسم آهنگ
توضیحات
خواننده
نام آلبوم
سال ساخت
Genre
عکس فایل